View in English

Formål med nummerpladegenkendelse

Køretøjers nummerplader registreres automatisk for at afgøre parkeringsvarighed, identificere køretøjets registreringsnumre i tilfælde af overtrædelse af de viste vilkår og betingelser ved brug af parkeringsområdet, forfølge ethvert betalingskrav, sikre betaling for skader, beskyttelse af ejendom, påbud så vel som afregning  af opkrævede parkeringsgebyrer. For yderligere oplysninger om databeskyttelse og kontaktdetaljerne på den dataansvarlige/-behandleren henvises der til oplysninger om databeskyttelse. Det juridiske grundlag for databehandlingen er Artikel 6, stk. 1, litra b) og f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen og i det følgende anført som GDPR).

Manuelle p-vagter

I nogle parkeringsområder anvendes manuelle parkeringsvagter i stedet for eller som supplement til nummerpladegenkendelse. De manuelle kontrollører fotograferer køretøjer, der menes at have overtrådt disse vilkår og betingelser og/eller de parkeringsbetingelser, der er angivet på skiltene i parkeringsområderne. De registrerer også køretøjets registreringsnummer samt dato og klokkeslæt for overtrædelsen. De manuelle parkeringsvagter udfylder en formular med oplysninger om overtrædelsen, som sættes fast på forruden. Fotografierne og oplysningerne overføres sikkert til Avantparks systemer med det formål at identificere/bekræfte overtrædelse af de viste vilkår og betingelser ved brug af parkeringsområdet, forfølge eventuelle betalingskrav, sikre betaling for skader, beskyttelse af ejendom, påbud samt afregning af opkrævede parkeringsgebyrer. For yderligere oplysninger om databeskyttelse og kontaktoplysninger på den dataansvarlige/databehandleren henvises til oplysningerne om databeskyttelse. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra b) og f), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesforordningen og i det følgende benævnt “forordningen”).

Oplysninger om databeskyttelse

 1. Navn og kontaktoplysninger på den dataansvarlige/-behandleren

Parking Solutions Danmark ApS (som handler under brandnavn ”Avantpark” og i det følgende anført som Avantpark), Slotsmarken 10, 2970 Hørsholm, Tel. +45 71 92 92 66, [email protected]

 

 1. Registrering og behandling af nummerplader

Ved indgange til parkeringsområdet registreres nummerplader på køretøjer, der kører ind eller ud, automatisk af Avantpark, inklusive den forreste og bageste nummerplade. Dette gøres med databehandlings- og billedsoftware og opbevares med tids-, dato- og lokationsstempel (se informationsskilte og piktogrammer ved indgange).

 

 1. Behandling og opbevaring af data og legitime interesser

Udover Avantparks legitime interesser er formålet med behandling og opbevaring af data at bestemme køretøjers nummerplader for at vurdere betalingskrav, betaling for skader, beskyttelse af ejendom, påbud i tilfælde af overtrædelse af parkeringsområdets vilkår og betingelser såvel som at opfylde Avantparks kontraktuelle forpligtelser om at tilbyde andre tjenester (f.eks. sammenligninger med andre parkeringstilladelsesprodukter). I tilfælde af overtrædelse af de offentliggjorte kontrakt- og parkeringsbestemmelser kan Avantpark identificere  ejerne af køretøjerne ved Motorstyrelsen og behandle og opbevare disse data, og om nødvendigt, sende informationen videre til tredjeparter (f.eks. advokater og inkassoselskaber) for videre inddrivelse af kravet samt opnå en dom/skylderklæring.

 

 1. Det juridiske grundlag for databehandling

Artikel 6, stk. 1, litra b) og f), i GDPR.

 

 1. Opbevaringsperiode og kriterie for varighedsbestemmelse

Automatisk indsamlet data slettes øjeblikkeligt ved forladelse af parkeringsområdet, igen automatisk, medmindre der er en specifik årsag til længere opbevaring, f.eks. grundet brud på kontrakt- og forholdsbetingelser. Hvis der er en legitim årsag til længere opbevaring, vil dataene blive slettet efter udløb af de obligatoriske perioder. Nødvendigheden af at opbevare data vil blive gennemgået regelmæssigt. I tilfælde af obligatoriske arkiveringsforpligtelser vil data blive slettet ved udløb, medmindre der er en specifik årsag til yderligere opbevaring.

 

 1. Modtagere eller kategori af modtagere af persondata

Data indsamlet vil blive behandlet indenfor Avantpark og af andre instanser hvis, og til det udstræk, at de er berettiget til et gøre dette og til det udstræk, at det er nødvendigt for at opfylde vores juridiske forpligtelser, f.eks. Motorstyrelsen med det formål at bestemme ejeren, og f.eks. advokater og inkassoselskaber med det formål at håndhæve loven i tilfælde af brud på vilkår og betingelser for brug af parkeringsområdet.

 

 1. Henvisninger til registreredes rettigheder

En registreret person har følgende rettigheder mod den dataansvarlige:

– Indhente oplysninger jf. Art. 15 GDPR for at afgøre, om personlige data vedrørende dem selv bliver behandlet

– Forlange korrigering af ukorrekte data eller færdiggørelse af disse jf. Art. 16 GDPR

– Forlange sletning såfremt der er en årsag hertil jf. Art. 17 GDPR (retten til sletning – “retten til at blive glemt”), f.eks. hvis data ikke længere er påkrævet til formålene

– Anmode om begrænsning af databehandling jf. Art. 18 GDPR, f.eks. hvis korrektheden af de data, der behandles, er blevet bestridt eller for varigheden af  behandlingen af en indsigelse mod databehandlingen.

– Modtage persondata vedrørende emnet selv, som emnet har givet til den dataansvarlige i et struktureret, typisk anvendt og maskinlæsbart format, og emnet har retten til at transmittere sådanne data til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, der har fremsendt persondataene.

– Til enhver tid gøre indsigelser på baggrund af deres unikke situation i forhold til behandlingen af persondata, der vedrører den registrerede (Art. 21 GDPR), hvilket vil resultere i, at den dataansvarlige ikke længere kan behandle den registreredes persondata, medmindre der kan fremlægges overbevisende juridiske årsager til behandlingen, som vil tilsidesætte den registreredes interesser, rettigheder og friheder eller til etableringen, håndhævelsen eller forsvaret af juridiske krav

– Klage til tilsynsmyndigheden med forbehold af enhver anden administrativ eller lovmæssig løsning, særligt i den medlemsstat hvor emnet er bosiddende, arbejder eller hvor den påståede overtrædelse fandt sted. Dette gælder, hvis den registrerede mener, at behandlingen af deres persondata overtræder GDPR (Art. 77 GDPR). Tilsynsmyndigheden, der er ansvarlig for denne dataansvarlige, er Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. nr. +45 3319 3200, mail:  [email protected]

 

 

 

 

 

Øvrige vilkår og betingelser for brug af privat parkeringsområde

 

 1. Indgåelse af parkeringsaftale

Ved indkørsel til det private parkeringsområde accepterer føreren af motorkøretøjet tilbuddet fra Avantpark om at gennemføre en parkeringsaftale i overensstemmelse med de følgende vilkår og betingelser samt de betingelser, som fremgår af skiltningen på parkeringsområdet.

 

 1. Brugsvilkår

2.1 Avantpark giver føreren af motorkøretøjet –  herefter brugeren –  muligheden for at parkere sit køretøj på en parkeringsplads i det private parkeringsområde tilegnet dette formål jf. vilkårene forklaret nedenfor. Denne kontrakt udgør ikke noget krav fra burgeren mod Avantpark om tilvejebringelsen af en parkeringsplads. Dette gælder i særdeleshed, hvis alle parkeringspladser allerede er optaget.

2.2 Ved indkørsel til det private parkeringsområde er brugeren forpligtet til at overholde de brugsbegrænsninger, der er angivet på skilte. Brugeren skal følge  trafikregulering, trafik- og informationsskiltning og angivne retningslinjer. I alle andre henseender skal bestemmelserne fra færdselsloven være gældende m.m.

2.3 Brugerens valg af parkeringsplads er begrænset til parkeringspladser, der ikke er reserveret eller lejet. Ved ankomst til området skal brugeren straks parkere motorkøretøjet på en passende parkeringsplads. Parkering af køretøjer er kun tilladt på de anviste eller på anden måde tildelte parkeringspladser. Hvis der ikke er tydeligt afmærkede parkeringspladser, skal køretøjet parkeres på en sådan måde, at det ikke hindrer og/eller bringer andre brugere i fare, medmindre skilte tydeligt angiver, at parkering ikke er tilladt i et bestemt område. Parkering er ikke tilladt (hverken helt eller delvist) i områder, hvor vejmarkeringen angiver, at parkering ikke er tilladt, på brandveje, i vendepladser eller på fortov, græsrabat eller lignende. Brugeren skal følge anvisningerne fra Avantparks medarbejdere, hvis de befinder sig på området.

2.4 Handicapkøretøjer må parkeres på særligt opmærkede handicappladser, der kun må  benyttes af brugere med særlig tilladelse. Tilladelsen skal være synlig i køretøjets forrude. Uautoriseret parkering på handicappladser anses som et brud på pkt. 2.3.

2.5 Det er kun tilladt at parkere elbiler på særligt afmærkede elbilpladser og i overensstemmelse med de brugsrestriktioner, der er angivet på skiltene. Uautoriseret parkering på elbilspladser betragtes som en overtrædelse af punkt 2.3.

2.6 Parkeringspladsen anses som værende overleveret, når køretøjet reelt er parkeret af brugeren.

2.7 Avantparks kontraktmæssige forpligtelse er begrænset til tilvejebringelsen af en ledig og tilgængelig parkeringsplads i den kontraktbestemte parkeringsperiode.

2.8  Avantparks forpligtelse indbefatter ikke overvågning, bevogtning, sikring samt tilvejebringelsen af forsikringsdækning for hyret køretøj eller anden form for aktivitet, der går udover tilvejebringelse af en parkeringsplads. Avantpark skal ikke påtage sig nogen form for pleje/opsyn.

2.9 Det er ikke tilladt at parkere køretøjer uden tredjepartsforsikring, uden gyldig nummerplade, så vel som med  skader, der kan føre til tab af brændstof eller smøremidler eller andre defekter, der kan bringe driften af parkeringsområdet i fare.

2.10 Brugeren er forpligtet til at sikre det parkerede køretøj i overensstemmelse med trafikbestemmelser samt omhyggeligt at låse det.

2.11 Det er brugerens ansvar at handle med dygtighed og forsigtighed indenfor parkeringsområdet, især ved ind- og udkørsel samt ved parkering. Dette gælder også, hvis Avantparks medarbejdere hjælper brugeren med instruktioner.

2.12 Brugeren skal begrænse sit ophold på parkeringsområdet til den tid, der er nødvendig for aflevering og afhentning inklusive betaling, hvis gældende. Det er ikke tilladt at opholde sig på parkeringsområdet uden for denne tidsperiode.

2.12 Rygning er ikke tilladt på parkeringsområdet.

2.13 Vintervedligehold i særdeleshed snerydning og saltning/grusning udføres kun indenfor parkeringsområdet. Brugeren har ikke ret til vinterservice.

 

 1. Parkeringspladsbrug

3.1 For at bestemme om og hvornår køretøjer kører ind eller ud af parkeringsområdet benyttes et kamerabaseret nummerpladegenkendelsessystem ved adgangspunkter. Her optages brugerens nummerplade inklusive tid, dato og lokation med datateknologi ved ind- og udkørsel fra parkeringsområdet.

3.2 Alternativt til eller som supplement til punkt 3.1 kan visse parkeringsområder eller særligt afmærkede båse (som f.eks. i punkt 2.4 og 2.5) kræve, at brugeren viser en parkeringsskive som angivet på skiltene. Brugeren er forpligtet til at vise en parkeringsskive, der registrerer ankomsttidspunktet til parkeringsområdet, og må kun opholde sig på parkeringsområdet i det tidsrum, der er angivet på skiltene. Det er ikke tilladt (i) at parkere i sådanne områder uden at vise en parkeringsskive, (ii) at registrere et forkert ankomsttidspunkt på parkeringsskiven og/eller (iii) at opholde sig i parkeringsområdet i en længere periode, end det er tilladt ud fra det ankomsttidspunkt, der er registreret på parkeringsskiven.

3.3 Brugeren har mindst 5 minutter til at finde en parkeringsplads eller forlade parkeringsområdet. Hvis brugeren ikke har forladt parkeringsområdet inden for dette tidsrum, beregnes parkeringens længde på grundlag af den registrerede tid, jf. punkt 3.1.

3.4 På særligt afmærkede pladser (som i punkt 2.4 og 2.5) kan vi også bruge kameraer, der er installeret på disse pladser, og som registrerer brugerens nummerplade og tidspunktet for ind- og udkørsel fra de afmærkede pladser. Disse oplysninger kan bruges til at bestemme køretøjstypen (for at afgøre, om det pågældende køretøj skal parkeres i den relevante bås, f.eks. et elektrisk køretøj), og hvor længe køretøjet har været parkeret i den relevante bås. Disse oplysninger kan bruges til at afgøre, om et køretøj har parkeret i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser og/eller de parkeringsbetingelser, der er angivet på områdets skilte.

 

 1. Udskrivning af kontrolafgift i tilfælde af overtrædelse

4.1 Ved at køre ind på parkeringsområdet accepterer brugeren de bestemmelser vedrørende begrænsning af brugen af parkeringsområdet, der er indeholdt i disse vilkår og betingelser, samt de parkeringsbetingelser, der er angivet på områdets skilte. I tilfælde af modstrid mellem disse vilkår og betingelser og vilkårene på skiltet på parkeringspladsen, gælder skiltets vilkår og betingelser.

4.2. Ved overtrædelse af disse vilkår og betingelser og/eller de parkeringsbetingelser, der er angivet på områdets skilte, vil der blive opkrævet et kontrolgebyr på op til 875 DKK pr. dag. Hvis der er angivet en anden kontrolafgift på skiltet, gælder den sats, der er angivet på skiltet.

4.3 Korrespondance vedrørende opkrævning af kontrolafgifter og relaterede gebyrer kan sendes digitalt via e-Boks eller pr. post, og du accepterer, at Avantpark anvender en af de to leveringsmetoder (som Avantpark selv bestemmer).

4.4 Brugeren accepterer, at enhver kommunikation med Avantpark kan foregå enten telefonisk, pr. post eller elektronisk.

4.5 Hver kalenderdag disse vilkår og betingelser overtrædes vil blive vurderet særskilt og skal udgøre en særskilt overtrædelse af formålet med denne aftale fra dag til dag. Sådan akkumuleret kontrolafgift  kan dog ikke overstige  et maksimum på 6000 kr.

4.6 Køretøjer med nummerplader, der ikke er registreret hos de danske myndigheder, og som overtræder parkeringsbetingelserne, kan ud over kontrolafgiften pålægges yderligere rimelige administrative omkostninger. Disse rimelige administrationsomkostninger skal afspejle de ekstra skridt, der kræves for at identificere og korrespondere med brugeren og/eller køretøjets ejer.

4.7 Avantpark forbeholder sig ret til ud over kontrolafgiften at opkræve brugeren for omkostninger og udgifter, har påført Avantpark, og for yderligere tab i forbindelse med opkrævning og håndhævelse af kontrolafgiften. Dette omfatter et ekstra gebyr på 100,00 kr. for hver rykkerskrivelse (maksimalt tre rykkere) i henhold til rentelovens § 9b, stk. 2, og for virksomheder et kompensationsbeløb på 310,00 kr. i henhold til bekendtgørelse nr. 105 af 31/01/2013. Avantpark forbeholder sig også ret til at henvise ubetalte kontrolgebyrer og relaterede gebyrer til tredjeparter (herunder inkassofirmaer og advokater) med henblik på inddrivelse. Sådanne tredjeparter kan opkræve yderligere gebyrer for inddrivelse af sådanne udestående beløb, som brugeren også vil være ansvarlig for.

4.8 Brugeren giver Avantpark ret til under særlige omstændigheder at få bilen bugseret fra parkeringsområdet og opbevaret for brugerens egen regning og risici, hvis:

4.8.1 En konkret skade opstår fra køretøjet, i særdeleshed hvis det parkerede køretøj udgør en fare for driften af parkeringsområdet eller miljøet, grundet øjeblikkelig eller forestående tab af brændstof eller smøremidler eller af andre årsager.

4.8.2 Køretøjets registrering mangler.

4.8.3 Køretøjet er parkeret således, at det ikke overholder trafikbestemmelser, ulovligt, spærrende eller på parkeringspladser, der er markeret som reserverede, i særdeleshed, hvis der ingen parkeringstilladelse foreligger.

4.8.4 Hvis et køretøj er parkeret i strid med disse vilkår og betingelser i mere end fem (5) dage.

4.8.5 Avantpark har ud over omkostningerne ved bugsering/opbevaring tillige krav på betaling af pålagte kontrolafgifter opkrævet ind til da.

 

 1. Samtykke til indsamling og behandling af data

5.1 Avantpark kan indsamle persondata fra brugere på parkeringsområdet. Indsamlingen af data er begrænset til den data, der er nødvendig for at sikre den kontraktmæssige drift af parkeringsområdet (se “Oplysninger om databeskyttelse”).

5.2 I tilfælde af brud på bestemmelser i disse vilkår og betingelser kan Avantpark indsamle og behandle yderligere data, i særdeleshed oplysninger om køretøjets ejer ved henvendelse til Motorstyrelsen eller anden autoritet eller tjenesteudbyder. Sådanne henvendelser skal udelukkende ske med det formål at håndhæve og forfølge ethvert sådan krav mod køretøjets ejer, fører eller bruger. Sådanne krav kan opstå fra eller i forbindelse med brug af parkeringsområdet, i særdeleshed krav vedr. betaling, skader, beskyttelse af ejendom og/eller påbud.

5.3 Ved indkørsel accepterer brugeren indsamling, opbevaring og yderligere behandling af sine data.

 

 1. Ansvarsbegrænsning

6.1 Brugeren benytter parkeringsområdet på egen risiko. I særdeleshed ekskluderes enhver form for ansvar for Avantpark forårsaget af andre brugere eller tredjeparter.

6.2 Avantparks, dets medarbejderes eller tredjeparters ansvar for skader og krav efter skader skal begrænses til forsæt og grov uagtsomhed, medmindre det drejer sig om skader mod liv, legeme eller helbred.

6.3 Brugeren holdes ansvarlig for Avantparks, dets medarbejdere og tredjeparter for alle skader forårsaget af brugeren, dennes agenter eller ledsagere. Brugeren er forpligtet til øjeblikkeligt at rapportere enhver skade til Avantpark. Derudover skal brugeren holdes ansvarlig for enhver forsætlig eller uforsætlig skade mod parkeringsområdet, inklusive eksisterende grønne arealer.

 

 1. Værneting

7.1 Ved parkering hvor brugeren betragtes som erhvervsdrivende afgøres tvister ved Avantparks værneting.