View in English

Vilkår og betingelser for parkering

Velkommen til www.avantpark.dk (“Avantpark´s hjemmeside”)

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger Avantpark´s hjemmeside. Ved at bruge Avantpark´s hjemmeside bekræfter du, at du accepterer disse brugsbetingelser, og at du accepterer at overholde dem.

www.avantpark.dk er en hjemmeside, der drives af Parking Solutions Danmark ApS, der driver virksomhed under navnet “Avantpark”. Vi er et anpartsselskab registreret i Danmark, med selskabsnummer 42325864 og har vores hjemsted på Slotsmarken 10, 2970 Hørsholm. I disse vilkår og betingelser er henvisninger til “Avantpark”, “Vi”, “Vores” eller “Os” henvisninger til Parking Solutions Danmark ApS.

Telefon: +45 71 92 92 66

Meddelelse om ophavsret og anden intellektuel ejendomsret

Vi er ejer eller licenshaver af alle intellektuelle ejendomsrettigheder til vores hjemmeside og til det materiale, der offentliggøres på det. Alt indhold er beskyttet af varemærke- og/eller ophavsretslove og traktater i hele verden. Alle sådanne rettigheder er forbeholdt.

Kopiering, bearbejdning, distribution og enhver form for udnyttelse uden for rammerne af ophavsretten kræver skriftligt samtykke fra den respektive forfatter eller ophavsperson. Download og kopiering af denne hjemmeside eller dele heraf, yderligere offentliggørelse af indhold og billedmateriale er kun tilladt med skriftligt samtykke og kun til privat, ikke-kommerciel brug. Vores status (og eventuelle identificerede bidragyderes status) som ophavsmænd til indholdet på vores websted skal altid anerkendes (undtagen når indholdet er brugergenereret). Det er strengt forbudt at duplikere, distribuere og udnytte navnet Avantpark (et varemærke, der er registreret hos Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret) på enhver måde.

I det omfang indholdet på denne side ikke er skabt af operatøren, overholdes tredjeparters ophavsret. Indhold fra tredjeparter er markeret som sådant. Skulle du alligevel blive opmærksom på en krænkelse af ophavsretten, beder vi om en tilsvarende meddelelse. Ved kendskab til lovovertrædelser vil vi straks fjerne sådant indhold.

Generelt

Avantpark forbeholder sig ret til at opdatere disse vilkår og betingelser til enhver tid ved at vise ændrede vilkår og betingelser på Avantpark´s hjemmeside, og du vil blive anset for at have accepteret de ændrede vilkår og betingelser, når du bruger Avantpark´s hjemmeside næste gang.

Vi garanterer ikke, at Avantpark´s hjemmeside eller noget indhold på denne altid vil være tilgængeligt eller være uafbrudt. Vi kan suspendere, trække tilbage eller begrænse tilgængeligheden af hele eller dele af Avantpark´s hjemmeside af forretningsmæssige og driftsmæssige årsager.

Fortrolighedspolitikken og cookiepolitikken er en del af vilkårene og betingelserne for brug af Avantpark´s hjemmeside. Bemærk venligst, at der kan gælde forskellige politikker for beskyttelse af personlige oplysninger og cookies for brugen af forskellige funktioner på Avantpark´s hjemmeside og for enhver separat hostet funktionalitet.

Når Avantpark´s løsninger er beskrevet i detaljer eller andet indhold fra tredjeparter leveres, vil vi gøre dig opmærksom på, at der er tale om tredjepartstjenester eller -indhold.

Indholdet på vores hjemmeside er kun til generel information. Det er ikke ment som rådgivning, som du uden videre kan basere din ageren efter. Du skal derfor altid indhente professionel eller specialiseret rådgivning, før du foretager eller undlader at foretage dig noget på grundlag af indholdet på vores websted.

Selv om vi gør en rimelig indsats for at opdatere oplysningerne på vores hjemmeside, giver vi ingen erklæringer, løfter eller garantier, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, for at indholdet på vores websted er nøjagtigt, fyldestgørende eller ajourført.

Brug af elektronisk kommunikation

Når du bruger Avantpark´s hjemmeside eller sender e-mails eller anden kommunikation fra din stationære eller mobile enhed til os, kommunikerer du elektronisk med os. Vi vil kommunikere med dig elektronisk på forskellige måder, f.eks. via e-mail. Med henblik på at besvare din forespørgsel eller anden kommunikation giver du samtykke til at modtage kommunikation fra os elektronisk, og du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, afsløringer og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, opfylder ethvert lovkrav om, at sådan kommunikation skal være skriftlig, medmindre bindende gældende love specifikt kræver en anden kommunikationsform.

Brug af Avantpark´s hjemmeside

Hvis du bruger Avantpark´s hjemmeside for og på vegne af en anden person, skal du have dennes tilladelse til at give dennes personlige oplysninger og til at udføre alle handlinger, som du måtte foretage i dennes navn. Hvis du ikke handler i din egen egenskab eller ikke har tilladelse fra den person, i hvis egenskab du hævder at handle, må du ikke fortsætte.

Du har adgang til Avantpark´s hjemmeside for at få mere at vide om os og de tjenester, vi tilbyder, og for at anmode om yderligere oplysninger om vores tjenester eller løsninger.

Brugerforpligtelser og -begrænsninger

Du må ikke bruge Avantpark´s hjemmeside til ulovlige formål, herunder:

  • at lægge materiale ud, der indeholder virus, eller forstyrrer driften af hjemmesiden eller forsøge at afkode eller ændre software, kodning eller oplysninger på denne hjemmeside;
  • at give falske, unøjagtige eller vildledende oplysninger;
  • at overtræde gældende love, regler, licenser eller tredjeparters rettigheder;
  • forsætlig aflytning, uautoriseret adgang eller ekspropriation af systemer, data eller personoplysninger som defineret i den generelle forordning om databeskyttelse ((EU) 2016/679)

Manglende overholdelse af disse vilkår kan medføre, at Avantpark kan træffe alle eller nogle af følgende foranstaltninger:

  • Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbagetrækning af din ret til at bruge Avantpark´s hjemmeside;
  • Omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af ethvert bidrag, som du har uploadet til Avantpark´s hjemmeside;
  • Udstedelse af en advarsel til dig;
  • Retslige skridt mod dig og/eller
  • Videregivelse af sådanne oplysninger til retshåndhævende myndigheder, hvis vi med rimelighed mener, at det er nødvendigt, eller hvis det kræves af loven.

De handlinger, som Avantpark kan foretage sig, er ikke begrænset til dem, der er beskrevet ovenfor, og Avantpark kan foretage andre handlinger, som vi med rimelighed finder passende. Du er også ansvarlig for at sikre, at alle personer, der får adgang til vores hjemmeside via din internetforbindelse, er bekendt med disse brugsbetingelser og andre gældende vilkår og betingelser, og at de overholder dem.

Du accepterer at refundere Avantpark og dets indholdsleverandører fuldt ud for alle tab, omkostninger, handlinger, krav og forpligtelser, som Avantpark pådrager sig som følge af brud på disse vilkår eller data, som du har indsendt til Avantpark.

Vores ansvar

Oplysningerne på dette websted er blevet indsat i god tro, men de er kun til generel information og bør ikke anvendes til noget specifikt formål. Vi eller indholdsleverandører giver ingen erklæring eller garanti med hensyn til nøjagtigheden af oplysningerne på Avantpark´s hjemmesie, og der er intet ansvar for tab, skader eller udgifter, der opstår som følge af tillid til oplysninger på dette websted, adgang til, brug af eller manglende evne til at bruge Avantpark´s hjemmeside. Avantpark kan efter eget skøn ændre eller afbryde enhver funktion på Avantpark´s hjemmeside.

Avantpark vil gøre alle rimelige forsøg på at forhindre virus fra hjemmesiden, men kan ikke garantere dette. Du bør træffe passende foranstaltninger til at installere antivirus-software og andre rimelige foranstaltninger i forbindelse hermed.

Vi vil gøre vores yderste for at sikre, at Avantpark´s hjemmeside er tilgængeligt uden afbrydelser, og at overførsler er fejlfrie. På grund af internettets karakter kan dette dog ikke garanteres. Desuden kan din adgang til Avantpark´s hjemmeside lejlighedsvis blive suspenderet eller begrænset for at muliggøre reparationer, vedligeholdelse eller indførelse af nye faciliteter eller tjenester. Vi vil forsøge at begrænse hyppigheden og varigheden af en sådan suspension eller begrænsning.

Vi, vores agenter, underleverandører og/eller indholdsleverandører er ikke ansvarlige for (i) tab, der ikke er forårsaget af en overtrædelse fra vores side eller fra vores agenter, underleverandører eller indholdsleverandører i forbindelse med levering af Avantpark´s hjemmeside, eller (ii) ethvert erhvervstab (herunder tab af fortjeneste), indtægter, kontrakter, forventede besparelser, data, goodwill eller spildte udgifter), eller (iii) ethvert indirekte tab eller følgetab, som ikke var forudsigeligt for både dig og os, vores agenter, underleverandører eller indholdsleverandører, da du begyndte at bruge Avantpark´s hjemmeside.

Vi, vores agenter, underleverandører og/eller indholdsleverandører kan ikke holdes ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i henhold til disse betingelser, hvis forsinkelsen eller manglen skyldes en årsag, som ligger uden for vores, vores agenter, underleverandører eller indholdsleverandørers rimelige kontrol.

Intet i disse betingelser begrænser eller udelukker vores ansvar for svigagtige erklæringer fra os, vores agenter eller underleverandører eller for død eller personskade forårsaget af vores, vores agenters eller underleverandørers uagtsomhed eller forsætlige forseelse.

Gældende lov

Disse vilkår og betingelser for brug er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med disse vilkår og betingelser for brug, skal behandles af de danske domstole.